Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben az adatvédelmi szabályzattal, jogaival vagy egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük szíveskedjen kérdésével az eljáró kereskedőhöz vagy közvetlenül a lenti elérhetőségeken az Adatkezelőhöz fordulni.

  1. Adatkezelő:

Név: Gold Sales Kft. (2161 Csomád, Kossuth út 47. “Adatkezelő”.).

  1. Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra nem kerül sor (azaz nem kerül sor harmadik országba történő adatátadásra).
  2. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

 

3.1 Marketing adatbázis építés

Adatkezelés célja: nyereményjáték sorsolás. Továbbá promóciós cél, a nyereményjátékról való tájékoztatás; nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése, közvetlen személyes megkeresés értékesítői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás közlése céljából, közvetlen személyes megkeresés terméktájékoztató és/vagy ajánlat közlése céljából.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – Önkéntes hozzájárulás

Adatkategória: teljes név, lakcím,  születési idő, e-mail cím, termék, vételár összege, telefonszám

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megadásától számított 3 év + 60 nap

3.2 Robinson lista

Adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Amennyiben az érintett a hozzájárulását megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresésé ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi kötelezettség teljesítése

Adatkategória: teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megtagadásától vagy visszavonásától számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap

  1. Címzettek: Adatkezelő munkatársai végzik elsődlegesen a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos tevékenységeket.

Adatkezelő feldolgozás céljából átadhatja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett Adatfeldolgozó a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozó.

Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig Adatkezelő valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljeskörűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan mely csoport tag részére adott át személyes  adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.

Adatfeldolgozók (címzettek és címzettek csoportja):

Címzettek:

  • Adatkezelővel tartós kereskedői megbízási jogviszonyban álló kereskedők:

Címzettek csoportja:

  • Adatkezelővel kereskedői megbízási jogviszonyban álló partnerek.
  1. Önkéntes hozzájárulás: A direkt marketing alapú adatkezelés önkéntes. Amennyiben ön részt vesz az alvaseve.hu oldalon bármily nemű akcióban, nyereményjátékban, vagy regisztrál, abban az esetben a hozzájárulását adja a jelen tájékoztatóban leírtakhoz. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.
  1. Hozzájárulás megerősítése / Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Alulírott, a direkt marketing típusú adatkezeléssel kapcsolatos fentieket elolvastam, megértettem, egyetértésemet a regisztrációval vagy a játékban való részvétellel igazolod és erősítem meg.

  1. Érintett jogai:

Ön jogosult kérelmezni Önre vonatkozóan:

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

  1. Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó. Az adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő székhelyén valamint egyébként a kereskedő munkatársaknál, megbízottaknál minden esetben elérhető.

Alulírott a tájékoztatást elolvastam, megértettem, melynek megtörténtét a regisztrációnál vagy a játékban való részvétellel igazolom.

Kelt: Budapest., 2021. november 23.